CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Prezentul contract se incheie intre:

ASOCIATIA EDITORILOR SI AUTORILOR DE TESTE PSIHOLOGICE SI EDUCATIONALE (ANEATPE), 
cu sediul in Bucuresti, Str. Aleea Ilioara nr 1, bl PM29, sc B, ap 37, in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, pe de o parte,

si

DUMNEAVOASTRA, in calitate de BENEFICIAR, pe de alta parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Prezentul contract se refera la furnizarea de catre Prestator a prezentului curs de formare profesionala continua. Cursul se desfasoara online, prin platforma Academicus (www.academicus.ro), in termenii si conditiile stabilite de aceasta platforma, care pot fi consultate aici.

II. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Prezentul contract are durata determinata de 1 an de la acest moment. Neincheierea cursului de catre Beneficiar in aceasta perioada il exonereaza pe Prestator de orice obligatii.

III. VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 3. Pentru serviciile efectuate de catre Prestator, Beneficiarul va plati suma mentionata pe platforma Academicus (www.academicus.ro) catre aceasta platforma.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 4. Prestatorul se obliga: 

a) sa presteze serviciile prevazute la art. 1 din contract;
b) sa asigure conditii optime pentru desfasurarea activitatilor de instruire;
c) sa presteze activitatea in conditiile de calitate si cantitate, conform standardelor platformei Academicus si, in cazul cursurilor acreditate de Colegiului Psihologilor din Romania, conform standardelor acestei institutii;
d) sa asigure finalizarea procesului de instruire, examinarea beneficiarului si sa elibereze diploma pentru certificarea competentelor dobandite;
e) sa respecte confidentialitatea privind serviciile/activitatile pe care le presteaza pentru beneficiar in baza prezentului contract, fata de terte persoane.

Art. 5. Beneficiarii se obliga:

a) sa parcurga modulele si activitatile de instruire, desfasurate online, prevazute in programele de curs, in cadrul unei perioade de maxim 1 an de la momentul inceperii cursului.
b) neindeplinirea acestor sarcini de catre beneficiar atrage dupa sine neprimirea diplomei si a creditelor aferente, iar plata achitata nu se returneaza.

V. INCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 6. Incetarea prezentului contract are loc in urmatoarele situatii:

a) la expirarea termenului si realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul de vointa al partilor, exprimat in scris;
c) prin reziliere, in cazul in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile contractuale; in acest caz, partea lezata va trimite o notificare cu minimum 3 zile lucratoare inainte de rezilierea contractului; in acest caz se aplica politicile de retur ale platformei Academicus.

VI. FORTA MAJORA

Art. 7. Forta majora exonereaza partile de raspunderea contractuala, in cazul in care poate fi dovedita. Partea care, din cauza de forta majora, nu isi poate respecta obligatiile contractuale, va instiinta cealalta parte in scris, in cel mult 3 zile de la aparitia situatiei de forta majora.

VII. DISPOZITII FINALE

Art. 8. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, vor fi solutionate de instantele judecatoresti, potrivit legii.

Dispozitiile prezentului contract reprezinta acordul de vointa al partilor.
Continuarea acestui curs dincolo de acest moment reprezinta acceptarea acestui contract de catre Beneficiar