Termeni și condiții de utilizare a platformei Academicus

Termeni și condiții

Prezentul acord se aplică între dumneavoastră, utilizatorul acestui website și SC Psyche Consultants SRL ("Academicus"), proprietarul acestui website. Acordul dumneavoastră de a respecta și de a fi obligat în conformitate cu clauzele din acești Termeni și condiții este considerat a se produce la prima utilizare a site-ului. Dacă nu sunteți de acord să fiți obligat(ă) de acești Termeni și condiții, ar trebui să încetați să utilizați site-ul imediat.
1. GENERAL
1.1. Website-ul www.academicus.ro (denumit în continuare "Academicus" sau ”Platforma”) este operat de către societatea Psyche Consultants SRL, cu sediul în social în Str. Icoanei, Nr. 29A, Bucuresti, Sector 2, 020456, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15073/30.08.2017, Cod Unic de Înregistrare 38158661, IBAN: RO89BTRLRONCRT0608451701, deschis la Banca Transilvania, e-mail admin@academicus.ro (denumită în continuare Societatea). 
1.2. Prin accesarea și utilizarea Platformei, utilizatorul confirmă că a citit și a înțeles termenii și condițiile care urmează să fie prezentați în cele de urmează, că este de acord cu aceștia și că urmează să îi respecte.
1.3. Platforma își rezervă dreptul de a aduce modificări, completări și/sau actualizări ale prezentului document, precum și a oricăror altor informații prezentate în cuprinsul website-ului, ori de câte ori este necesar, ca urmare a intervenirii unor modificări legislative sau ca urmare a unor modificări în activitatea comercială a societății, utilizatorul fiind informat în acest sens prin afișarea pe website a ultimelor actualizări. 
1.4. Societatea își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa Platforma fără o notificare prealabilă a Utilizatorului.
1.5. Dacă utilizatorul nu este de acord cu termenii și condițiile care urmează să fie prezentați în cele de urmează, acesta are opțiunea de a nu utiliza serviciile puse la dispoziție prin intermediul Platformei. 
2. DEFINIȚII
2.1. În prezentul document, termenii de mai jos au următoarele semnificații:
a. Platforma – reprezintă website-ul www.academicus.ro, împreună cu subdomeniile acestuia, deținute de către societatea Psyche Consultants SRL; 
b. Utilizator – reprezintă orice persoană care accesează și/sau utilizează Platforma, precum și conținutul și/sau serviciile oferite prin intermediul acesteia, cu excepția furnizorilor de formare profesională, astfel cum aceștia sunt definiți la pct. 2.1.d.;
c. Cont - reprezintă în mod colectiv informațiile personale, informațiile de plată și credențialele utilizate de utilizatori pentru a accesa conținutul și/sau orice sistem de comunicații de pe website;
d. Furnizor de formare profesională (denumit în continuare și ”furnizor”) - reprezintă (i) orice persoană fizică, persoană juridică de drept public sau de drept privat sau orice altă entitate care deține avizul Colegiului Psihologilor din România, conform reglementărilor aplicabile, și care organizează programe de formare profesională prin intermediul platformei Academicus precum și (ii) orice persoană fizică, persoană juridică de drept public sau de drept privat sau orice altă entitate, care organizează programe de formare profesională prin intermediul platformei Academicus;
e. Serviciul oferit – reprezintă punerea la dispoziția utilizatorilor, gratuit sau contra cost, prin intermediul platformei, a unor programe de formare profesională în psihologie și domenii conexe psihologiei, organizate de către furnizorii de formare profesională, astfel cum aceștia sunt definiți la pct. 2.1. d.; 
f. Program de formare profesională– poate reprezenta atât un program de formare profesională continuă în psihologie, cu caracter unic sau repetitiv, de durată variabilă, inclusiv cu durată redusă, astfel cum acesta este definit de către legislația aplicabilă și care este avizat de către Colegiul Psihologilor din România, cât și orice alt program de formare profesională în psihologie sau în domenii conexe desfășurat prin intermediul platformei de către un furnizor de formare profesională, astfel cum acesta este definit la pct. 2.1.d., care poate fi organizat sub forma unor conferințe, workshop-uri, cursuri online, etc.;
g. Conținutul platformei – include toate informațiile disponibile a fi accesate/vizualizate prin intermediul Platformei, inclusiv cele transmise prin orice mijloc de către Platformă, colaboratorii sau administratorii acesteia către utilizatori; nu fac parte din conținutul platformei informațiile disponibile prin accesare link-urilor externe afișate în cadrul Platformei;
3. SERVICIILE OFERITE DE CĂTRE SOCIETATE
3.1. Prin intermediul Platformei, Societatea pune la dispoziție infrastructura tehnică necesară pentru organizarea online, de către furnizorii de formare profesională, a programelor de formare profesională la care utilizatorii pot alege să participe fie în regim gratuit, fie achitând taxele de participare stabilite unilateral de către furnizorii de formare profesională, după caz.
3.2. Prin participarea în cadrul unui program de formare profesională, utilizatorul intră într-o relație contractuală directă cu furnizorul de formare profesională care organizează programul de formare profesională respectiv.
3.3. Odată cu exprimarea opțiunii utilizatorului de participare în cadrul unui program de formare profesională disponibil prin intermediul Platformei, Societatea acționează numai ca un intermediar între utilizator și furnizorul de formare profesională care organizează programul de formare profesională respectiv, facilitând: (i) infrastructura tehnică necesară conexiunii, (ii) plata taxei aferentă participării utilizatorului în cadrul programului de formare profesională, dacă este cazul, și (iii) în cazurile în care legea prevede, un link ajutător pentru încheierea contractului de formare profesională între utilizator și furnizorul de formare profesională.
3.4. Forma și modalitatea de încheiere a contractului de formare profesională va fi stabilită de către furnizor. Furnizorul programului de formare profesională este responsabil și are obligația respectării tuturor prevederilor legale aplicabile desfășurării programelor de formare profesională, inclusiv, dar fără a se limita la obligațiile privind încheierea contractului de formare profesională. 
3.5. Programele de formare profesională sunt organizate de către furnizorii de formare profesională și pot consta în organizarea de conferințe, workshop-uri, cursuri online, precum și altele asemenea care se desfășoară exclusiv prin intermediul Platformei. 
3.6. Informațiile privind programele de formare profesională prezentate prin intermediul Platformei sunt furnizate de către furnizorii de formare profesională care primesc acces direct la infrastructura tehnică a Platformei, astfel încât aceștia sunt exclusiv responsabili pentru actualizarea informațiilor referitoare la taxele percepute, disponibilitate, politici și condiții de participare precum și cu privire la alte informații relevante.
3.7. Programele de formare profesională, precum și orice fel de materiale accesibile sau disponibile utilizatorilor prin intermediul Platformei cu ocazia participării la programele de formare profesională, sunt realizate exclusiv de către furnizorii de formare profesională.
3.8. Fiecare furnizor de formare profesională răspunde pentru exactitatea, integritatea și corectitudinea tuturor informațiilor prezentate de către acesta pe Platformă. Societatea nu va verifica şi nu garantează că toate informațiile prezentate de către furnizorii de formare profesională sunt exacte, complete sau corecte, astfel încât Societatea nu va răspunde pentru nicio eroare, informație inexactă, incompletă, înșelătoare, neadevărată, sau pentru netransmiterea acestora. 
3.9. Modalitatea concretă de desfășurare a fiecărui program de formare profesională, precum și condițiile de absolvire a acestuia, dacă este cazul, vor fi stabilite unilateral de către formatorul de formare profesională și va fi prezentată pe Platformă în mod corespunzător, dispozițiile pct. 3.6. și 3.7. fiind aplicabile.
3.10. În vederea accesării unui program de formare profesională, este necesară îndeplinirea cumulativă de către utilizator a următoarelor condiții:
  • a. crearea unui cont pe Platformă, furnizând informațiile solicitate în mod corect și complet;
  • b. acceptarea de către utilizator a termenilor și condițiilor;
  • c. confirmarea înregistrării contului, prin accesare link-ului transmis la adresa de e-mail furnizată pentru crearea contului. 
3.11. Doar după confirmarea înregistrării contului în cadrul Platformei, utilizatorul poate accesa programele de formare profesională prezentate pe Platformă.
3.12. După fiecare comandă aferentă participării în cadrul unui program de formare profesională, utilizatorul va fi notificat prin e-mail, precum și în rubrica aferentă din contul creat pe Platformă, cu privire la: detaliile programului, încheierea contractului de formare profesională între utilizator și furnizorul de formare profesională, dacă este cazul, modalitatea de plată, dacă este cazul, precum și cu privire la orice alte informații relevante cu privire la acesta.
3.13. În cazul programelor de formare profesională puse la dispoziție de către furnizorii de formare profesională prin intermediul Platformei care presupun plata unei taxe de participare, utilizatorul va avea acces la acestea după confirmarea plății taxei de participare, în cuantumul și modalitatea afișate pe Platformă.
3.14. Participarea efectivă a utilizatorului la programele de formare profesională nu presupune deținerea unor echipamente tehnice deosebite, participarea putând fi asigurată prin intermediul oricărui browser. Utilizatorul este responsabil pentru toate efectele ce decurg din alegerea browser-ului utilizat, inclusiv, dar fără a se limita la setările, securitatea sau modalitatea de interacțiune oferită de browser-ul ales pentru conexiunea la platformă. 
3.15. Pentru participarea la anumite programele de formare profesională furnizate prin intermediul Platformei, utilizatorii care dețin atestat de liberă practică vor beneficia de credite pentru formarea profesională continuă, conform reglementărilor aplicabile.
3.16. În maxim 60 de zile de la finalizarea fiecărui program de formare profesională, utilizatorului i se eliberează, în condițiile legii, de către furnizorul programului de formare profesională, o diplomă sau, după caz, un certificat de absolvire care atestă participarea la respectivul program de formare profesională. Furnizorul programului de formare este singurul responsabil pentru emiterea diplomei sau după caz a certificatului de absolvire, în condițiile legii.
3.17. Serviciile oferite prin intermediul platformei sunt disponibile exclusiv pentru utilizarea personală și non-comercială de către utilizator, astfel încât acesta nu are permisiunea de a înregistra, capta, în orice mod, vinde, folosi, copia, afișa, salva sau reproduce orice conținut sau informație, software, sau servicii disponibile pe Platforma în scop comercial sau în orice alt scop decât cel personal.
3.18. Suplimentar față de programele de formare profesională organizate de către furnizorii de formare profesională, Platforma pune la dispoziția utilizatorilor, cu titlu gratuit, fără a fi necesară crearea unui cont, diverse materiale informative precum materiale grafice, conținut video/audio/text și/sau multimedia, materiale ce nu fac parte din categoria programelor de formare profesională.
4. POLITICA DE FACTURARE ȘI DE PLĂȚI
4.1. Plata taxei de participarea la programele de formare profesională puse la dispoziție de către furnizorii de formare profesională prin intermediul Platformei va fi făcută online, în mod securizat, potrivit metodei de plată aleasă de utilizator, prin intermediul unui procesator terț de plăti, direct în conturile Societății. Societatea este responsabilă să vireze sumele aferente fiecărui furnizor de formare profesională. Comisioanele pentru efectuarea plății vor fi suportate de către utilizator, dacă este cazul, potrivit metodei de plată aleasă dintre cele disponibile pe platformă. 
4.2. Niciun preț sau comision suplimentar nu este adăugat fără a fi afișat, în afara de cele care apar pe site în toate etapele de cumpărare și de navigare. 
4.3. Factura aferentă plății va fi transmisă pe adresa de e-mail a utilizatorului și va fi disponibilă și în contul acestuia pe Platformă.
4.4. Plata taxei de participarea la programele de formare profesională disponibile prin intermediul Platformei poate fi efectuată și de către o altă persoană decât utilizatorul. În aceste situații, utilizatorul va indica în secțiunea de ”checkout” datele de facturare ale plătitorului.
4.5. Consumatorii au dreptul de retragere prevăzut de lege. Astfel, odată ce comanda este confirmată, consumatorul are o perioadă de 14 zile calendaristice în care poate anula comanda și poate solicita rambursarea taxelor de participare prin trimiterea unui e-mail la adresa admin@academicus.ro. Sumele plătite se vor rambursa consumatorului în termen de 14 zile de la primirea cererii de rambursare la adresa de e-mail: admin@academicus.ro. În această situație, utilizatorul nu mai poate participa la programul de formare profesională a cărui taxă de participare a fost solicitată spre rambursare.
4.6. Cu toate acestea, dacă consumatorul va începe programele de formare profesională în termenul de 14 zile calendaristice prevăzut la pct. 4.5, acesta înțelege și este de acord cu faptul că își va pierde dreptul de anula comanda și de a cere rambursarea taxelor de participare.
4.7. Utilizatorul va suporta comisioanele de rambursare percepute de procesatorul de plăți potrivit modalității de plată aleasă de utilizator inițial.
5. DESPRE UTILIZATORI ȘI CONDIȚII DE VÂRSTĂ
5.1. Orice persoană interesată poate beneficia de serviciile puse de la dispoziție de către furnizorii de formare profesională prin intermediul Platformei. Aceste servicii nu se adresează exclusiv psihologilor cu drept de liberă practică.
5.2. Persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot să beneficieze de serviciile furnizate prin intermediul Platformei.
6. CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI
6.1. Prin utilizarea platformei, utilizatorul își asumă obligația de a comunica informațiile solicitate, în mod corect și complet, precum și actualizarea acestora atunci când este cazul, obligația de a nu înstrăina contul, respectiv datele de autentificare aferente acestuia niciunui terț, obligația de a utiliza serviciile oferite într-un mod corespunzător, în conformitate cu scopul pentru care acestea sunt oferite, obligația de a achita taxa de participare aferentă fiecărui program de formare profesională la care acesta dorește să participe, obligația încheierii contractului de formare profesională cu furnizorul de formare profesională, dacă este cazul, obligația de a comunica de urgență Platformei în cazul în care suspectează că persoane neautorizate au accesat contul său, respectiv dacă este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al Academicus. 
6.2. Conturile utilizatorilor sunt individuale și în nicio situație nu pot fi folosite de către alte persoane în afară de titularul acestora. Este strict interzisă participarea sau accesul mai multor persoane la materialele, informațiile sau programele de formare profesională utilizând același cont de utilizator. Utilizatorul este obligat să păstreze într-un mod sigur datele de acces la contul personal și să nu divulge altor persoane datele sale de acces.
6.3. Este interzisă utilizarea unui limbaj obscen sau vulgar, trimiterea de conținut abuziv, amenințător, hărțuitor, defăimător, sexist sau rasist, precum și trimiterea de conținut care este destinat să promoveze sau să incite la violență.
6.4. Este interzisă utilizarea Platformei pentru comunicarea în masă și neautorizată, cum ar fi pentru a emite emailuri de tip „spam” sau „junk”.
6.5. Utilizatorul recunoaște dreptul Societății de a monitoriza orice comunicare făcută prin intermediul Platformei, precum și posibilitatea reținerii de copii ale acestora.
6.6. Contul poate fi dezactivat de către utilizator în orice moment, prin transmiterea unui e-mail la adresa admin@academicus.ro. Dezactivarea contului nu oferă dreptul utilizatorului de a solicita rambursarea taxelor achitate în alte condiții decât cele prevăzute la pct. 4.6.
6.7. Academicus are dreptul de a șterge conturile utilizatorilor care nu au accesat Platforma pe o perioadă mai mare de 12 luni. Utilizatorul va fi informat în prealabil, cu privire la această măsură prin e-mail.
6.8. Academicus are dreptul de a suspenda temporar, cu efect imediat, furnizarea de servicii în cadrul platformei, de a dezactiva contul utilizatorului și/sau de a interzice accesul la Platformă, fără rambursarea sumelor plătite, în cazul în care utilizatorul a încalcă dispozițiile termenilor si condițiilor.
7. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
7.1. Cu excepția cazurilor în care se indică în mod expres contrariul, conținutul Platformei, inclusiv, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări grafice, conținut video/audio/text și/sau multimedia, funcțiile tehnice și rezultatele acestora atât individual cât și în ansamblu lor sau codul sursă sunt proprietatea exclusivă a Societății, sau, după caz, a furnizorilor de formare profesională, care păstrează toate drepturile ce decurg din acestea.
7.2. Utilizatorului nu îi este permisă captarea, copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de către Societate, includerea oricărui conținut în afara website-ului, precum și permiterea sau participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, cu excepția cazului în care se indică în mod expres contrariul sau utilizatorul primește acordul scris expres al Societății.
7.3. Platforma nu este responsabilă pentru modalitatea în care utilizatorii sau alte terțe părți utilizează conținutul fără înștiințarea și acordul prealabil al acesteia.
7.4. Orice conținut la care utilizatorul are și/sau obține acces, prin orice mijloc, inclusiv cele transmise prin e-mail utilizatorului, se află sub incidența prezenților termeni și condiții, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat cu Societatea, sau după caz, cu furnizorul de formare profesională.
7.5. În cazul în care Societatea conferă utilizatorului dreptul de a utiliza un anumit conținut, sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, acest drept are în vedere exclusiv numai acel conținut definit în acord, numai pe perioada existenței acestuia pe Platformă sau, după caz, pe perioada indicată în acord, conform condițiilor definite.
7.6. Este interzisă orice utilizare a conținutului afișat pe prezenta Platformă în alte scopuri decât cele permise în mod expres prin prezentul document sau prin acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. Încălcarea prezentei secțiuni conferă dreptul platformei de a demara măsurile legale care se impun împotriva utilizării neautorizate a conținutului website-ului, în vederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse platformei.
8. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI POLITICA DE COLECTARE ȘI PROCESARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1. Vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidențialitate pentru a lua cunoștință de politica de confidențialitate și politica de colectare și procesare a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul Platformei.
9. LIMITELE RĂSPUNDERII
9.1. Utilizatorul înțelege și este de acord că nici Academicus, nici reprezentanții sau angajații săi nu pot fi făcuți responsabili pentru: 
a. orice pierderi directe sau indirecte cauzate de folosirea necorespunzătoare a serviciilor oferite prin intermediul platformei sau cu depășirea limitelor prevăzute în cuprinsul termenilor și condițiilor;
b. orice deficiențe ce pot interveni în prestarea serviciului, deficiențe cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Academicus, inclusiv cele cauzate prin furnizarea incorectă sau incompletă a unor informații de către utilizator;
c. situațiile în care Platforma nu funcționează în parametri normali, afișează diverse erori sau nu poate fi accesată de către utilizator, pe o perioadă nelimitată de timp, din motive tehnice;
d. pagubele produse ca urmare a divulgării de către utilizator către orice terț a datelor sale confidențiale, inclusiv a datelor de autentificare, în afara relației directe cu Academicus, ca urmare a înregistrării în cadrul platformei prin crearea unui cont. 
9.2. Utilizatorul înțelege, recunoaște și este de acord cu faptul că furnizorul de formare profesională este singurul responsabil și își asumă întreaga răspundere pentru programul de formare profesională pe care acesta îl pune la dispoziție utilizatorului prin intermediul Platformei. 
9.3. Furnizorul de formare profesională răspunde pentru exactitatea, integritatea și corectitudinea informațiilor oferite cu privire la programul de formare profesională, inclusiv, dar fără a se limita la modalitatea de desfășurare a programului, calitatea acestuia, durata de timp în care urmează să se desfășoare programul, competențe, politici și condiții, taxe de participare la programele de formare profesională solicitate, precum și cu privire la serviciile pe care acesta le prestează sau materialele pe care le pune la dispoziție. Societatea nu va răspunde pentru nicio eroare, informație inexactă, înșelătoare sau neadevărată transmisă de către furnizorul de formare profesională.
9.4. Atunci când este cazul, Academicus se obligă să verifice dacă furnizorul de formare profesională este avizat de către Colegiul Psihologilor din România, potrivit reglementărilor aplicabile. 
9.5. Atunci când este cazul, furnizorul de formare profesională își asumă răspunderea pentru avizarea programelor de formare profesională de către Colegiul Psihologilor din România, în condițiile reglementărilor aplicabile. 
9.6. Având în vedere faptul că mediul online nu este un spațiu impenetrabil, utilizatorul va selecta cu atenție informațiile transmise platformei sau furnizorilor de formare profesională. Utilizatorul este responsabil pentru toate datele sau informațiile comunicate platformei sau furnizorilor de formare profesională.
10. FRAUDA
10.1. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț a datelor sale confidențiale, inclusiv a datelor de autentificare, în afara relației directe cu Academicus, ca urmare a înregistrării în cadrul platformei prin crearea unui cont. 
10.2. Platforma declină orice responsabilitate în situația în care utilizatorul este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al Academicus. 
10.3. Utilizatorul este obligat să comunice de urgență reprezentaților platformei, la adresa admin@academicus.ro, în cazul în care suspectează că persoane neautorizate i-au accesat contul, respectiv dacă este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al Academicus.
10.4. Societatea nu este responsabilă pentru prejudiciile suferite de utilizatori ca urmare a interacțiunii cu terți care pretind direct, indirect sau prin mijloace frauduloase că sunt reprezentanții Academicus. Reprezentanții Academicus nu vor folosi niciodată adrese de comunicare personale sau care nu aparțin domeniului rezervat Platformei ”academicus.ro”. Reprezentanții Academicus nu vor solicita niciodată utilizatorilor datele de acces la e-mail-ul personal, pe Platformă sau informații privind metodele de plată.
10.5. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a platformei, Academicus rezervându-și dreptul de demara orice măsuri necesare, inclusiv măsuri legale împotriva persoanelor care le săvârșesc: 
a. accesul neautorizat pe platforma, conturile sau serverele societății;
b. alterarea sau modificarea conținutului platformei sau a oricărei corespondențe dintre utilizator din Academicus, indiferent de forma acesteia;
c. afectarea performanțelor platformei sau serverelor acesteia;
d. accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, a conținutului expediat prin orice mijloc de către platformă către utilizator, atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului expediat. 
11. FORȚA MAJORĂ
11.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, dar numai în măsura și pentru perioada in care partea este împiedicată sau întârziată să-și execute obligațiile din pricina situației de forța majoră. Pentru scopul acestei clauze, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, absolut imprevizibil și insurmontabil, apărut după intrarea în vigoare a acestui contract și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 
11.2. Partea care invocă forța majoră va notifica cealaltă parte, în scris, în termen de 5 zile calendaristice de la apariția situației de forța majoră și va dovedi cazul de forță majoră în termen de 30 zile calendaristice, pe bază de documente justificative. Încetarea situației de forță majoră va fi notificată în scris celeilalte părți într-un termen de maximum 3 zile calendaristice de la data încetării. 
11.3. La primirea notificării menționate mai sus, părțile se vor consulta de îndată și vor hotărî în termen de 48 de ore asupra acțiunilor și măsurilor ce trebuie întreprinse în scopul limitării sau depășirii situației de forța majoră. 
11.4. Pentru nerespectarea obligației de notificare a apariției cazului de forță majoră, partea căreia îi revenea această obligație va răspunde pentru prejudiciile pe care cealaltă parte le-ar fi putut evita dacă ar fi fost anunțată în termen. 
11.5. Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la producere, evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prestării serviciului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
12. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
12.1 Prezentul document va fi guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.
12.2 Orice dispută care ar putea să apară între utilizator și Academicus se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligențele necesare în acest sens. 
12.3 Dacă nu se ajunge la un acord pe ale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din București.

13. CONTACT
13.1 Pentru orice comunicări ne puteți contacta la adresa de e-mail admin@academicus.ro.
14. DISPOZIȚII FINALE
14.1. Academicus își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Platformei, cu respectarea legislației în vigoare și a drepturilor și libertăților utilizatorilor. 
14.2. Platforma poate conține legături către alte website-uri. Cu excepția cazului în care se precizează în mod expres altfel, aceste website-uri nu sunt sub controlul Academicus. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul acestor website-uri și nu ne asumăm răspunderea pentru vreo formă de pierdere sau daune care rezultă din utilizarea acestora. Includerea unui link către un alt site pe Platformă nu implică nicio aprobare a website-urilor în sine sau a celor care le controlează.