CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Prezentul contract se încheie între:


ASOCIAȚIA SOCIETATEA DE PSIHOLOGIE MILITARĂ, cu sediul în București, sector 5, Calea Ferentari nr. 1, reprezentată de Dl. Vasile Doru Marineanu în calitate de Președinte, pe de o parte
ŞI

DUMNEAVOASTRĂ, în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art. 1. Prezentul contract se referă la furnizarea de către Prestator a prezentului curs de formare profesională continuă. Cursul se desfășoară online, prin platforma Academicus (www.academicus.ro), în termenii și condițiile stabilite de această platformă, care pot fi consultate aici.

II. DURATA CONTRACTULUI:

Art. 2. Prezentul contract are durată determinată de 1 an de la acest moment. Neîncheierea cursului de către Beneficiar în această perioadă îl exonerează pe Prestator de orice obligații.

III. VALOAREA CONTRACTULUI:

Art. 3. Pentru serviciile efectuate de către Prestator, Beneficiarul va plăti suma menționată pe platforma Academicus (www.academicus.ro) către această platformă.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:

Art. 4. Prestatorul se obligă: 
a) să presteze serviciile prevăzute la art. 1 din contract;
b) să asigure condiții optime pentru desfășurarea activităților de instruire;
c) să presteze activitatea în condițiile de calitate si cantitate, conform standardelor platformei Academicus și, în cazul cursurilor acreditate de Colegiului Psihologilor din România, conform standardelor acestei instituții;
d) să asigure finalizarea procesului de instruire, examinarea beneficiarului și să elibereze diploma pentru certificarea competențelor dobândite;
e) să respecte confidențialitatea privind serviciile/activitățile pe care le prestează pentru beneficiar în baza prezentului contract, față de terțe persoane.
Art. 5. Beneficiarii se obligă:
a) să parcurgă modulele și activitățile de instruire, desfășurate online, prevăzute în programele de curs, în cadrul unei perioade de maxim 1 an de la momentul începerii cursului.
b) neîndeplinirea acestor sarcini de către beneficiar atrage după sine neprimirea diplomei și a creditelor aferente, iar plata achitată nu se returnează.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:
 
Art. 6. Încetarea prezentului contract are loc în următoarele situații:
a) la expirarea termenului și realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul de voință al părților, exprimat în scris;
c) prin reziliere, în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile contractuale; în acest caz, partea lezată va trimite o notificare cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de rezilierea contractului; în acest caz se aplică politice de retur ale platformei Academicus.

VI. FORȚĂ MAJORĂ:

Art. 7. Forța majoră exonerează părțile de răspunderea contractuală, în cazul în care poate fi dovedită. Partea care, din cauză de forță majoră, nu își poate respecta obligațiile contractuale, va înștiința cealaltă parte în scris, în cel mult 3 zile de la apariția situației de forță majoră.

VII. DISPOZIŢII FINALE:

Art. 8. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, vor fi soluționate de instanțele judecătorești, potrivit legii.

Dispozițiile prezentului contract reprezintă acordul de voință al părților.
Continuarea acestui curs dincolo de acest moment reprezintă acceptarea acestui contract de către Beneficiar.