CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Prezentul contract se încheie între:

ASOCIATIA DE PSIHOLOGIE INDUSTRIALA SI ORGANIZATIONALA (APIO) cu sediul în București, Str. Turbinei 22, în calitate de PRESTATOR DE SERVICII, pe de o parte
si
DUMNEAVOASTRĂ, în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Prezentul contract se referă la furnizarea de către Prestator a prezentului curs de formare profesională continuă. Cursul se desfăşoară online, prin platforma Academicus (www.academicus.ro), în termenii și condițiile stabilite de această platformă, care pot fi consultate aici: *.

II. DURATA CONTRACTULUI
Art. 2. Prezentul contract are durată determinată de 1 an de la acest moment. Neîncheierea cursului de către Beneficiar în această perioadă îl exonerează pe Prestator de orice obligații.

III. VALOAREA CONTRACTULUI
Art. 3. Pentru serviciile efectuate de către Prestator, Beneficiarul va plăti suma menționată pe platforma Academicus (www.academicus.ro) către această platformă.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 4. Prestatorul se obligă: 
a) să presteze serviciile prevăzute la art. 1 din contract;
b) să asigure condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor de instruire;
c) să presteze activitatea în condiţiile de calitate si cantitate, conform standardelor platformei Academicus și, în cazul cursurilor acreditate de Colegiului Psihologilor din România, conform standardelor acestei instituții;
d) să asigure finalizarea procesului de instruire, examinarea beneficiarului și să elibereze diploma pentru certificarea competențelor dobândite;
e) să respecte confidenţialitatea privind serviciile/activităţile pe care le prestează pentru beneficiar în baza prezentului contract, faţă de terţe persoane.
Art. 5. Beneficiarii se obligă:
a) să parcurgă modulele și activitățile de instruire, desfășurate online, prevăzute în programele de curs, în cadrul unei perioade de maxim 1 an de la momentul începerii cursului.
b) neîndeplinirea acestor sarcini de către beneficiar atrage după sine neprimirea diplomei și a creditelor aferente, iar plata achitată nu se returnează.

V. INCETAREA CONTRACTULUI 
Art. 6. Încetarea prezentului contract are loc în următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului și realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul de voință al părților, exprimat în scris;
c) prin reziliere, în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile contractuale; în acest caz, partea lezată va trimite o notificare cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de rezilierea contractului; în acest caz se aplică politice de retur ale platformei Academicus.

VI. FORTA MAJORA
Art. 7. Forța majoră exonerează părțile de răspunderea contractuală, în cazul în care poate fi dovedită. Partea care, din cauză de forță majoră, nu își poate respecta obligațiile contractuale, va înștiința cealaltă parte în scris, în cel mult 3 zile de la apariția situației de forță majoră.

VII. DISPOZITII FINALE
Art. 8. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, vor fi soluţionate de instanţele judecătorești, potrivit legii.

Dispozițiile prezentului contract reprezintă acordul de voință al părților.
Continuarea acestui curs dincolo de acest moment reprezinta acceptarea acestui contract de catre Beneficiar