Contract de Prestări Servicii

Prezentul Contract de prestări servicii („Contractul”) a fost încheiat astăzi, 24.07.2020, de către și între:

Societatea SC D&D Consultants Grup SRL, cu sediul social în București, Aleea Ilioara nr. 1, bl. PM29, sc. B, Parter, ap. 37, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/10108/2002, Cod Unic de Înregistrare RO14937087, IBAN: RO20 INGB 0000 9999 0490 7005, deschis la sucursala ING, reprezentată legal prin Cosmin Gabriel Peleașă, în calitate de administrator, în calitate de ”Prestator”, și

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EDITORILOR ȘI AUTORILOR DE TESTE PSIHOLOGICE ȘI EDUCAȚIONALE (ANEATPE), cu sediul în București, Aleea Ilioara nr. 1, Bl. PM29, Sc. B, parter, sector 3, reprezentată legal prin Dragoș Iliescu, în calitate de ”Beneficiar”, 

Având în vedere faptul că: 
(i) Prestatorul deține platforma Academicus prin intermediul căreia persoanele interesate pot avea acces, în regim online, la programe de formare profesională în domeniul psihologiei;
(ii) Beneficiarul, având calitatea de furnizor de formare profesională în psihologie avizat de către Colegiul Psihologilor din România, dorește să pună la dispoziția persoanelor interesate, prin intermediul platformei academicus.ro, programele de formare profesională pe care acesta le organizează,
Prestatorul și Beneficiarul, denumiți în continuare, în mod colectiv, “Părțile” și în mod individual “Partea”, au convenit încheierea prezentului Contract de prestări servicii, în următoarele condiții: 

1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE
1.1. Definiții
1.1.1. platforma – reprezintă website-ul www.academicus.ro, împreună cu subdomeniile acestuia, deținute de către societatea SC D&D Consultants Grup SRL;
1.1.2. utilizator – reprezintă orice persoană care accesează și/sau utilizează Platforma, precum și conținutul și/sau serviciile oferite prin intermediul acesteia; 
1.1.3. program de formare profesională – poate reprezenta atât un program de formare profesională continuă în psihologie, cu caracter unic sau repetitiv, de durată variabilă, inclusiv cu durată redusă, astfel cum acesta este definit de către legislația aplicabilă și care este avizat de către Colegiul Psihologilor din România, cât și orice alt program de formare profesională în psihologie sau în domenii conexe desfășurat prin intermediul platformei de către furnizorii de formare profesională avizați de către Colegiul Psihologilor din România, care poate fi organizat sub forma unor conferințe, workshop-uri, simpozioane, cursuri online, etc.; 
1.2. Interpretare
1.2.1. Termenii cu majuscule vor avea înțelesurile date în continuare în cuprinsul acestui Contract, cu excepția cazului în care contextul impune altfel sau există prevederi contrare. 
1.2.2. Cuvintele la singular vor include pluralul și viceversa. Cuvintele la genul masculin vor include și genul feminin și viceversa. 
1.2.3. Titlurile și paragrafele din prezentul Contract sunt numai pentru facilitarea referinței și nu afectează în niciun fel înțelesul, alcătuirea sau interpretarea oricărei prevederi a prezentului Contract. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Prestatorul, prin intermediul Platformei, pune la dispoziția Beneficiarului infrastructura tehnică necesară pentru desfășurarea online a programelor de formare profesională organizate de către Beneficiar, care pot fi accesate de către utilizatorii Platformei gratuit sau achitând taxele de participare aferente. 
2.2. Prestatorul acționează numai ca un intermediar între utilizator și Beneficiar, facilitând: (i) infrastructura tehnică necesară conexiunii, (ii) plata taxei aferentă participării utilizatorului în cadrul programului de formare profesională, precum și (iii) prin punerea la dispoziție a unui link ajutător pentru încheierea implicită sau explicită a contractului de formare profesională între utilizator și furnizorul de formare profesională, dacă este cazul.

3. CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI DE CĂTRE BENEFICIAR
3.1. Beneficiarul are calitatea de furnizor de formare profesională avizat de către Colegiului Psihologilor din România, deținând avizul nr. RF-II-B-42 din data de 22.07.2008 și fiind înscris în Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică.
3.2. Pentru a utiliza Platforma, Beneficiarul se va înregistra pe Platformă, prin crearea unui cont, furnizând informațiile solicitate în mod corect și complet.
3.3. Prin intermediul Platformei, Beneficiarul poate organiza un număr nelimitat de programe de formare profesională, programe care pot consta în conferințe, workshop-uri, cursuri online, precum și altele asemenea.
3.4. Modalitatea concretă de desfășurare a fiecărui program de formare profesională, materiale accesibile sau disponibile utilizatorilor prin intermediul Platformei, cuantumul taxelor de participare, precum și condițiile de absolvire a acestuia, dacă este cazul, sunt stabilite de către Beneficiar și vor fi prezentate de către acesta pe Platformă în mod corespunzător.
3.5. Informațiile privind programele de formare profesională prezentate prin intermediul Platformei sunt furnizate de către Beneficiar, care primește acces direct la infrastructura tehnică a Platformei, astfel încât acesta este exclusiv responsabil pentru exactitatea, integritatea și corectitudinea informațiilor oferite cu privire la programul de formare profesională, inclusiv, dar fără a se limita la modalitatea de desfășurare a programului, calitatea acestuia, durata de timp în care urmează să se desfășoare programul, competențe, politici și condiții, taxe de participare solicitate, precum și cu privire la serviciile pe care acesta le prestează sau materialele pe care le pune la dispoziție.
3.6. Cuantumul taxelor de participare va fi indicat în moneda națională – leu.
3.7. Beneficiarul înțelege și este de acord ca taxele de participare aferente programelor de formare profesională organizate de către acesta prin intermediul Platformei să fie încasate de către Prestator, online, în mod securizat, prin intermediul unui procesator terț de plăti, urmând ca, din sumele încasate, Prestatorul să rețină comisionul menționat la art. 4.1., iar diferența să fie virată Beneficiarului potrivit mecanismului prevăzut la art. 4.  
3.8. În maxim 30 de zile de la finalizarea fiecărui program de formare profesională, Beneficiarul se obligă să elibereze utilizatorului, prin intermediul Platformei, în condițiile legii, diploma sau certificatul de absolvire care atestă participarea acestuia la respectivul program de formare profesională. 
3.9. În cazul programelor de formare profesională care presupun încheierea unui contract de formare profesională între utilizator și furnizorul de formare profesională, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, Beneficiarul se obligă să efectueze toate demersurile necesare pentru încheierea acestuia, forma și modalitatea contractului fiind stabilite de către Beneficiar.
3.10. În această situație, Prestatorul, la solicitarea Beneficiarului, va pune la dispoziția acestuia un link ajutător pentru încheierea contractului de formare profesională între utilizator și Beneficiar. 
3.11. Beneficiarul este răspunzător și are obligația respectării tuturor prevederilor legale aplicabile privind avizarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare profesională. 

4. COMISIONUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ
4.1. Pentru serviciile prevăzute la art. 2.1. din prezentul contract, formatorii Beneficiarului datorează Prestatorului un procent de 50% din taxa de participare după comisioanele bancare, achitată de către fiecare utilizator al Platformei pentru fiecare program de formare profesională organizat de către formatorii Beneficiarului prin intermediul Platformei. Comisioanele bancare se calculează astfel: C=1.4%S + 1.25 Lei, unde C = comision iar S = taxa achitată de participant. Comisioanele bancare nu sunt sub controlul formatorilor și se pot modifica în orice moment. Modificarea acestora va fi anunțată Prestatorului cu cel puțin 14 zile lucrătoare în avans. 
4.2. La data de 1 (întâi) a fiecărei luni, Prestatorul va comunica formatorilor Beneficiarului un raport care va cuprinde (i) evidența utilizatorilor și a programelor organizate de către formatori, accesate și finalizate în cursul lunii anterioare, (ii) totalul taxelor de participare achitate de către utilizatori aferente programelor organizate de către formatori, accesate și finalizate în cursul lunii anterioare, (iii) cuantumul comisionului care revine Prestatorului potrivit art. 4.1., precum și (iv) cuantumul sumei de bani ce revine fiecărui formator urmare a deducerii comisionului ce revine Prestatorului.
4.3. Beneficiarul renunță, în favoarea propriilor formatori, la drepturile materiale ce i se cuvin conform raportului menționat la art. 4.2., fiecare formator fiind obligat să emită și să transmită Prestatorului, lunar, factura pentru sumele ce îi revin. În termen de 15 zile de la data primirii facturii, Prestatorul va efectua plata în contul IBAN indicat de fiecare formator.

5. DURATA CONTRACTULUI. 
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare începând cu data de 24 iulie 2020 și se încheie pe durată nedeterminată.

6. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
6.1. Prestatorul are următoarele drepturi și obligații:
(i) să asigure Beneficiarului acces la Platformă în vederea organizării și desfășurării programelor de formare profesională, precum și toate condițiile tehnice necesare pentru buna funcționare a acesteia în scopul menționat;
(ii) să informeze Beneficiarul cu privire la modalitatea de funcționare și de acces pe Platformă;
(iii) să comunice Beneficiarului datele de autentificare pe Platformă, care asigură accesul direct în vederea organizării și desfășurării programelor de formare profesională;
(iv) să vireze către Beneficiar taxele achitate de către utilizatori pentru participarea la fiecare program de formare profesională, după reținerea comisionului, potrivit mecanismului prevăzut la art. 4 din Contract;
(v) să colaboreze cu Beneficiarul, analizând și răspunzând în timp util la propunerile pe care acesta le înaintează în scopul executării conforme a serviciilor prevăzute în Contract;
6.2. Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații:
(i) să îi fie asigurat accesul la Platformă în vederea organizării și desfășurării programelor de formare profesională, precum și toate condițiile tehnice pentru buna funcționare a acesteia;
(ii) să fie informat de către Prestator cu privire la modalitatea de funcționare și de acces pe Platformă;
(iii) să îi fie comunicate datele de acces la Platformă, care asigură accesul direct în vederea organizării și desfășurării programelor de formare profesională;
(iv) să păstreze într-un mod sigur datele de acces la Platformă și să nu înstrăineze contul, respectiv datele de autentificare aferente acestuia niciunui terț;
(v) să comunice de urgență Prestatorului în cazul în care suspectează că persoane neautorizate au accesat contul său, respectiv dacă este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al Prestatorului;
(vi) să furnizeze informații exacte, integre și corecte cu privire la programele de formare profesională organizate prin intermediul Platformei și, atunci când este cazul, să asigure actualizarea, în cel mai scurt timp, a informațiilor referitoare la taxele de participare, disponibilitate, politici și condiții de participare, precum și cu privire la alte informații relevante care sunt publicate pe Platformă;
(vii) să avizeze, precum și, dacă este cazul, să reavizeze programele de formare profesională organizate prin intermediul Platformei, precum și să îndeplinească orice alte cerințe impuse de reglementările aplicabile cu privire la organizarea și desfășurarea programelor de formare profesională;
(viii) să colaboreze cu Prestatorul, analizând și răspunzând în timp util la propunerile pe care acesta le înaintează în scopul executării conforme a serviciilor prevăzute în Contract;
(ix) să respecte dispozițiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
7.1. Fiecare parte va răspunde pentru prejudiciile cauzate celeilalte părți, în condițiile dreptului comun.
7.2. Cu toate acestea, Beneficiarul înțelege și este de acord că atât Prestatorul, cât și reprezentanții sau angajații săi nu pot fi făcuți responsabili pentru: 
7.2.1. orice pierderi directe sau indirecte cauzate de folosirea necorespunzătoare a serviciilor oferite prin intermediul Platformei sau cu depășirea limitelor prevăzute în cuprinsul Contractului; 
7.2.2. orice deficiențe ce pot interveni în prestarea serviciului, deficiențe cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Prestatorului;
7.2.3. situațiile în care Platforma nu funcționează în parametri normali, afișează diverse erori sau nu poate fi accesată de către Beneficiar și/sau de către utilizator, pe o perioadă nelimitată de timp, din motive tehnice;
7.2.4. pagubele produse ca urmare a divulgării de către Beneficiar către orice terț a datelor sale confidențiale, inclusiv a datelor de autentificare, în afara relației directe cu Prestatorul;
7.2.5. orice eventuale alte prejudicii suportate de către Beneficiar care nu sunt cauzate de către activitatea Prestatorului, a angajaților sau reprezentaților săi.  
7.3. Nerespectarea oricărei obligații prevăzute în prezentul Contract, dă dreptul părții îndreptățite să solicite rezilierea Contractului în condițiile dreptului comun.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Contractul încetează în următoarele condiții:
8.1.1. prin acordul scris al Părților;
8.1.2. prin denunțare unilaterală comunicată de către o Parte;
În această situație, Contractul va înceta în termen de 5 zile de la data primirii notificării scrise din partea părții care dorește încetarea Contractului.
În cazul în care la data comunicării notificării scrise privind încetarea Contractului, există programe de formare profesională în curs de desfășurare, contractul va înceta la data la care se va încheia ultimul program de formare profesională organizat de către Beneficiar prin intermediul Platformei, dar nu mai devreme de împlinirea termenului de 5 zile de la data primirii notificării.
8.1.3. prin rezilierea Contractului, în condițiile dreptului comun;
8.1.4. dacă Beneficiarul renunță la sau pierde calitatea de furnizor de formare profesională avizat de către Colegiul Psihologilor din România.

9. FORȚA MAJORĂ
9.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, dar numai în măsura și pentru perioada în care partea este împiedicată sau întârziată să-și execute obligațiile din pricina situației de forța majoră. Pentru scopul acestei clauze, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, absolut imprevizibil și insurmontabil, apărut după intrarea în vigoare a acestui contract și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 
9.2. Partea care invocă forța majoră va notifica cealaltă parte, în scris, în termen de 5 zile calendaristice de la apariția situației de forța majoră și va dovedi cazul de forță majoră în termen de 30 zile calendaristice, pe bază de documente justificative. Încetarea situației de forță majoră va fi notificată în scris celeilalte părți într-un termen de maximum 3 zile calendaristice de la data încetării. 
9.3. La primirea notificării menționate mai sus, părțile se vor consulta de îndată și vor hotărî în termen de 48 de ore asupra acțiunilor și măsurilor ce trebuie întreprinse în scopul limitării sau depășirii situației de forța majoră. 
9.4. Pentru nerespectarea obligației de notificare a apariției cazului de forță majoră, partea căreia îi revenea această obligație va răspunde pentru prejudiciile pe care cealaltă parte le-ar fi putut evita dacă ar fi fost anunțată în termen. 
9.5. Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la producere, evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prestării serviciului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

10. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
10.1. Cu excepția cazurilor în care se indică în mod expres contrariu, conținutul Platformei, inclusiv, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări grafice, conținut video/audio/text și/sau multimedia, funcțiile tehnice și rezultatele acestora, atât individual cât și în ansamblu lor, sau codul sursă sunt proprietatea exclusivă a Prestatorului. 
10.2. Cu excepția cazurilor în care se indică în mod expres contrariu, conținutul programelor de formare profesională, inclusiv, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări grafice, conținut video/audio/text și/sau multimedia, funcțiile tehnice și rezultatele acestora, atât individual cât și în ansamblu lor, sunt proprietatea exclusivă a Beneficiarului. Dacă conținutul programelor de formare profesională nu sunt proprietatea exclusivă a Beneficiarului, ci sunt preluate de la terț, Beneficiarul este singurul responsabil și își asumă întreaga răspundere pentru modalitatea de preluare și de utilizare a respectivelor drepturi de proprietate intelectuală și va răspunde pentru prejudiciile cauzate.
10.3. Niciuneia dintre Părți nu îi este permisă distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de către Partea care deține drepturile de proprietate intelectuală cu privire la respectivul conținut, includerea oricărui conținut în afara website-ului, precum și permiterea sau participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, cu excepția cazului în care se indică în mod expres contrariul sau cu acordul scris expres al Părții care le deține.
10.4. Nicio Parte nu este responsabilă pentru modalitatea în care cealaltă Parte utilizează conținutul fără înștiințarea și acordul prealabil al acesteia.

11. CONFIDENȚIALITATE
11.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra oricăror clauze ale Contractului, asupra tuturor condițiilor de colaborare între Părți, precum și asupra tuturor informațiilor dezvăluite de către o Parte sau aflate în mod întâmplător de către o Parte, pe parcursul executării Contractului. Obligația de confidențialitate va fi valabilă pe tot parcursul existenței Contractului. Această obligație rămâne valabilă și după încheierea Contractului, pe timp nelimitat. Încălcarea acestei clauze va atrage plata de daune/interese ce vor fi stabilite de instanțele competente.
12. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR
12.1. Prezentul document va fi guvernat, interpretat, executat și pus în aplicare în conformitate cu legislația română.
12.2. Orice dispută care ar putea să apară între Prestator și Beneficiar se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligențele necesare în acest sens. 
12.3. Dacă nu se ajunge la un acord pe ale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din București.

13. CORESPONDENȚA 
13.1. Orice notificare sau comunicare între Părți va fi întocmită în limba română, va avea formă scrisă și va fi transmisă personal cu confirmare scrisă de primire, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail către destinatar, la adresele de corespondență fizică și electronică menționate mai jos. 
13.2. Orice notificare transmisă personal va fi considerată primită la data și ora menționate în confirmarea scrisă de primire. Orice notificare transmisă prin scrisoare recomandată va fi considerată primită la data consemnată pe formularul de confirmare de primire. Orice notificare transmisă prin e-mail va fi considerată primită la data primirii e-mailului de către destinatar.
13.3. Adresele la care trebuie trimise notificările și comunicările sunt următoarele:
Către Prestator: Către Beneficiar:
e-mail: admin@academicus.ro e-mail: cursuri@testcentral.ro
Str. Turbinei 22, Sector 2, București Str. Icoanei 29a, Bucuresti
13.4. Orice modificare a adreselor trebuie anunțată printr-o notificare prealabilă în formă scrisă și care să fie transmisă prin metodele indicate în Contract.
13.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de către Părți, dacă nu au fost confirmate prin vreuna din modalitățile menționate anterior.

14. CLAUZE FINALE
14.1. Contractul se poate modifica prin acordul Părților, doar prin încheierea unui act adițional în formă scrisă.  
14.2. Dacă o clauză a Contractului va fi declarată nulă, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă spiritului Contractului.
14.3. Contractul nu va putea fi cesionat de către niciuna dintre Părți, fără acordul prealabil, exprimat, în scris, al celeilalte Părți.
14.4. Prezentul contract este singura înțelegere valabilă dintre Părți și înlocuiește expres orice contract sau înțelegere anterioară, scrisă sau verbală.
14.5. Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința propriilor formatori prevederile prezentului contract.


Prezentul Contract de prestări servicii a fost încheiat astăzi, 24 iulie 2020, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare Parte contractantă.

PRESTATOR
SC D&D Consultants Grup SRL
prin administrator Cosmin Gabriel Peleașă

BENEFICIAR
ANEATPE
prin Dragoș Iliescu